ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਹਿ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ: 4211 ਕਿੰਗਸਵੇ, ਬਰਨਬੀ

ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Ch 2,6,18、19 ਤੇ ਨਾ ਆਓ

ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ: ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ Ch 14 ~ 17、22 ~ 24、26 ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ

[stachethemes_ec cal=1898 view=”month”]